Akademia Morska

Akademia Morska

Historię Akademii Morskiej w Gdyni zapoczątkował podpisany
17 czerwca 1920 roku rozkaz powołujący do istnienia Szkołę Morską.
W dekadzie 1920 – 1930 zamyka się pierwszy, pionierski okres  jej działalności. W 1930 roku bowiem podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły z dość odległego od morza Tczewa do nowo wybudowanego gmachu w Gdyni, w której to siedzibie uczelnia pozostaje do dziś.

W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. Do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne:
w 1982 roku przepiękny żaglowiec „Dar Młodzieży”, a w roku 2000 nowoczesny statek badawczo – szkoleniowy „Horyzont II”.

Bogaty dorobek Wyższej Szkoły Morskiej znalazł swoje odzwierciedlenie w ustawie z dnia 5 grudnia 2001 roku, przemianowującej Wyższą Szkołę Morską w Gdyni na Akademię Morską.

Obecnie Akademię Morską tworzą cztery prężnie rozwijające się Wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa. W ramach, których uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną w 8 kierunkach studiów, w  43 specjalnościach. 

Dobra passa naszej uczelni trwa nieprzerwanie, wspomagana znakomitą renomą, którą cieszy się wśród absolwentów, dziś już zasłużonych wilków morskich, jak i obecnych studentów.