MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni jest organem konsultacyjnym Rady Miasta Gdyni i stanowi reprezentację gdyńskiej młodzieży. Jej celem jest głównie zwiększenie aktywności i zainteresowania gdyńskiej młodzieży sprawami miasta oraz zapewnienie jej możliwości uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio jej dotyczących. Członkami Rady są przedstawiciele gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 15 do 21 lat roku życia, wybrani przez środowiska szkolne podczas wyborów przeprowadzanych co 2 lata. Podstawę działania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni określa jej statut , uchwalany przez Radę Miasta i dostępny online na stronie miasta. Rada realizuje swoje cele przez podejmowanie kontaktu z Radą Miasta oraz jednostkami samorządu terytorialnego, opiniowanie i konsultowanie przedsięwzięć władz miejskich i oświatowych oraz innych podmiotów w dziedzinie problematyki młodzieżowej, realizowanie działań skierowanych do społeczności szkolnej oraz współpracę z władzami miejskimi, innymi Młodzieżowymi Radami Gmin oraz organizacjami pozarządowymi.